Tájékoztatás az adatkezelésről

Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

A Vitapress Kft., mint eladó által forgalmazott termékek megrendelhetők a https://vitapress.hu/viszonteladoknak oldalon elérhető kapcsolati adatokon keresztül.

https://vitapress.hu megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, azt bárki szabadon megtekintheti.
 A https://vitapress.hu a Vitapress Kft. virtuális katalógusa, amely nem az aktuális készletlistát tükrözi.

Termékeink

A Vitapress Kft. mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében, azonban egyes termékek esetében előfordulhat, hogy a megadott kép és a termék leírása között eltérés mutatkozik. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, amennyiben ilyen jellegű problémát észlel, azt kérjük e-mailben szíveskedjen jelezni.

A honlapunkon található termékleírások tartalmazzák a termék és a termékcsalád pontos megnevezését, valamint a kiszerelést és az ízt.  A Vitapress Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja.

Kapcsolatfelvétel és rendelés

A viszonteladói kapcsolatfelvétel online módon, az adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan
 kitöltött adatlapokból eredő problémákért nem vállalunk felelősséget. A https://vitapress.hu weboldalon történő-, illetve a telefonos vagy e-mailben történő megkeresést követően a Vitapress Kft. munkatársa felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel.

A kapcsolatfelvételt követően a Vitapress Kft. a rendeléssel kapcsolatos minden részletet elektronikus csatornán keresztül egyeztetni az érdeklődővel.

Kapcsolatfelvétel a nap bármely szakában kezdeményezhető az adatlapon vagy e-mail címen keresztül.

A kapcsolatfelvételt csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha az érdeklődő a https://vitapress.hu viszonteladóknak oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti és a „Küldés” gombbal lezárja a folyamatot. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Vitapress Kft. nem tud felelősséget vállalni. A weboldalon való kapcsolatfelvétel feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Szállítás, Rendelés átvétele

A rendeléssel kapcsolatos részletekről a kapcsolatfelvételt követően a Vitapess Kft. tájékoztatja a viszonteladót. A viszonteladó a megrendeléssel elfogadja a szállítási/átvételi módot. A kiszállítással kapcsolatos részletekről a Vitapess Kft. tájékoztatja a viszonteladót közvetlenül a rendelés leadását követően. A fizetés módja: rendelés leadását követően előre egyeztetett módon.

A viszonteladó köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában az árut tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Elállási jog

Távollévők között kötött szerződés esetén a vásárlónak jogában áll az áru kézhezvétele után 14 naptári napig elállni a vásárlástól, tehát amennyiben az árut sértetlenül 14 napon belül visszaküldi hozzánk, akkor annak ellenértékét visszaszolgáltatjuk. A fenti határidőbe az általános szabályok szerint a termék átvételének napja nem számít bele. Elállási szándékát személyesen, telefonon, postai úton, e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Kérjük, hogy az áru átvételekor minden alkalommal győződjön meg annak sértetlenségéről, mert elállás esetén csak sértetlen terméket tudunk visszavásárolni! A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatás

kapcsolatfelvétel a https://vitapress.hu weboldalon keresztül

A kezelt személyes adatok köre:

 • cégnév
 • székhely
 • adószám
 • kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • e-mail cím

A jelen nyilatkozat szerinti adatkezelés célja

https://vitapress.hu üzemeltetője, mint Adatkezelő által szolgáltatásai körében végzett vélemény- és piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklámhírlevél- és promóció célú ajánlatküldés illetve rendelések felvétele, vásárlás teljesítése, számla kiállítása.

A fenti személyes adatok kezelése az Adatkezelő által a weblapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében történik.

Adatkezelés időtartama

A felhasználó által az adatkezelésre adott felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a weblapon nyújtott, fent körülírt szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a viszonteladói rendelés teljesítéstől és számla kiállításától) számított 5 (Öt) év.

Adatkezelés jogalapja és módja, adattovábbítás

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a kapcsolatfelvételhez. A https://vitapress.hu weboldalon történő adatszolgáltatás önkéntes, a kapcsolati adatlap kitöltésével az érdeklődő hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. A honlap használatával a felhasználó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

A Vitapress Kft. személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslatok

Ha a fenti adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban kérdése van, forduljon a Vitapress Kft-hez a Viszonteladóknak aloldalon megjelölt elérhetőségek bármelyikének igénybevételével. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a regisztrált személy kérése esetén a Vitapress Kft. megsemmisíti. Ezen felül a Vitapress Kft. bármikor kész arra, hogy a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás

A fentiek tudomásulvételével, mint a Vitapress Kft. weblapjának felhasználója kijelentem, hogy a weblapon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi önkéntes, adatvédelmi tájékoztatáson alapuló és kifejezett nyilatkozatokat teszem az általam megadott és a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimmal összefüggésben:

 • Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő – a weboldal Felhasználási szabályzatában foglaltak szerint – számomra hírlevél keretében termékeiről és szolgáltatásairól információt, reklámot, promóciós ajánlatot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el a közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) az általam rendelkezésre bocsátott személyes és elérhetőségi adatok történő kommunikáció útján.
 • Önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adataimat regisztrálja és a fenti időtartamban és adatkezelési célok érdekében kezelje.
 • Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az Infotv. szerinti hozzájárulásnak minősül.
 • Megerősítem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében tettem a jelen nyilatkozatot.
 • Kijelentem, hogy az általam a hírlevél-feliratkozás vagy megrendelés és vásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

Alkalmazott jogszabályok

A Vitapress Kft. és a viszonteladók közötti jogviszonyra, az adott vásárlási feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a jelen „Általános Vásárlási Feltételek” valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak azzal, hogy a fentiekkel nem érintett rendelkezések továbbra is teljes hatállyal bírnak.

Minőségi kifogás esetén, a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület eljárását igénybe venni. Egyebekben fogyasztói panasszal az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál van lehetőség eljárás kezdeményezésére.